ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Ιουλίου 04, 2009

Κυριακή Δ΄ Ματθαίου: «Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν»


Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο Αργηγός της ζωής και του θανάτου, ο Οποίος «ούκ ήλθεν καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν », ακούει την απεγνωσμένη φωνή του εθνικού εκατοντάρχου, πού τον παρακαλεί, τον ικετεύει να θεραπεύσει τον πάσχοντα δούλο του.Ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης εκατόνταρχος, της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, εξ όσων είχε ακούσει και είχε δει, εξεδήλωσε πίστη θερμή προς τον Μέγα Ιατρό της ψυχής και του σώματος, στον Κύριο της δόξης Χριστό· και «ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και τα βάθη των ανθρώπων γινώσκων Κύριος» δεν διστάζει να μπεί υπό την στέγη του σπιτιού ενός εθνικού και να σκορπίσει την χαρά, την ευλογία και την ποθούμενη θεραπεία στον δούλο του εκατοντάρχου.Ο Κύριος βλέπει στο πρόσωπο του εθνικού εκατοντάρχου την πίστη του στον Θεό αφ΄ ενός και την αγάπη του αφ΄ετέρου προς τον πάσχοντα δούλο του, και πλουσιοπάροχα αποδίδει προς τον εκατόνταρχο το ποθούμενο. « Εγώ ελθών θεραπεύσω αυτόν». Εγώ, λέγει, ο των όλων Κύριος θα έλθω στο σπίτι σου και θα θεραπεύσω τον παράλυτο δούλο σου. Εγώ θα έλθω στο σπίτι σου και θα δώσω ζωή στον δούλο σου.Σε αυτή την θεϊκή αγάπη ο εκατόνταρχος μένει εκστατικός και με αληθινή ταπεινοφροσύνη και συναίσθηση της αναξιότητός του ομολογεί ότι δεν είναι άξιος τοιαύτης χαράς και τιμής: «ούκ ειμί ικανός, ίνα μου υπό την στέγην εισέλθης, αλλά μόνον ειπέ λόγον και ιαθήσεται ο παίς μου». Ο εκατόνταρχος λέγει στον Κύριο: «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπείς στο σπίτι μου, αλλά με έναν λόγο σου θα θεραπευθεί ο δούλος μου.Ω πίστη! Ω ταπείνωση! Ω συναίσθηση της αναξιότητος του εκατοντάρχου. Και αυτός ο Ίδιος ο Κύριος, η άκρα ταπείνωσις, «ο εν σπηλαίω τεχθείς και εν φάτνη ανακλιθείς», θαυμάζει την πίστη του εθνικού και λέγει, «τοις ακολουθούσιν»: «αμήν λέγω υμίν, ουδέ εν τω Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον».H πίστη του εκατοντάρχου ήταν αιτία της αμέσου θεραπείας του δούλου του. Με την θερμή και αυθόρμητο πίστη του εκατοντάρχου έγινε το θαύμα· ο παράλυτος δούλος του βρίσκει την υγεία του σώματός του: «πήγαινε και ας σου γίνει όπως επίστεψες», λέγει ο Υιός της Παρθένου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς στον εθνικό εκατόνταρχο και θεραπεύθηκε ο δούλος του κατά την ώρα εκείνη.Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Η πίστη επιτελεί το μέγα θαύμα την πνευματική κάθαρση, και συγχρόνως την ανόρθωση του πεπτωκότος στην αμαρτία ανθρώπου. Ο Εθνικός εκατόνταρχος με πίστη ένθερμο, με ταπείνωση ειλικρινή, με συναίσθηση της αμαρτωλότητός του ανοίγει την θύρα της οικίας του και υποδέχεται τον Σωτήρα Χριστό. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της οικίας του δια να εισέλθη ο Βασιλεύς της Δόξης Χριστός.

Αγαπητοί μου αδελφοί· Και εμείς καλούμεθα, σήμερα, με πίστη Χριστού ωσεί θώρακα, με ειλικρινή ταπείνωση και πλήρη συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας να μιμηθούμε τον εκατόνταρχο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής και να ανοίξουμε την στέγη της ψυχής μας και να δεχθούμε τον Δωροδότη Κύριο.Καλούμεθα και εμείς σήμερα να ανοίξουμε διάπλατα την θύρα της ψυχής μας και να υποδεχθούμε, αξίως, το Εσφαγμένο αρνίο της Αποκαλύψεως, τον Ουράνιο Άρτο, την τροφή του παντός κόσμου, τον Σωτήρα Χριστό.Ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει και σήμερα τις ψυχικές και σωματικές αρρώστιες μας δια της παντοδυνάμου και μεγαλοδώρου χάριτός Του, αρκεί και εμείς, όπως ο εκατόνταρχος, να προσέλθουμε μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προ του Αγίου Ποτηρίου και να γευθούμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου μας αξίως: «ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ», μας λέγει ο Ζωοδότης Κύριος.Ο χριστιανός, όταν προσέρχεται στην Θεία Τράπεζα, με αληθινή και ειλικρινή προετοιμασία, τότε γίνεται σύσσωμος και σύναιμος Χριστού, τρέφεται με την πνευματική τροφή, τον Άρτο της Ζωής.Γεννάται, όμως, το ερώτημα: πόσοι από εμάς πλησιάζουμε την θεία Τράπεζα με αληθινή προετοιμασία; πόσοι από εμάς συναισθανόμαστε βαθιά, όπως ο εκατόνταρχος, την αναξιότητά μας όταν πλησιάζουμε το Άγιο Ποτήριο; πόσοι από εμάς δεχόμαστε στην οικία της ψυχής μας την Τροφή του παντός κόσμου, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό με ζέουσα πίστη;

Ας πλησιάσουμε, λοιπόν, και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, με πίστη, με αγάπη, με ταπείνωση, με ειλικρινή μετάνοια, με καθαρότητα ψυχής τον θείο και μυστικό Δείπνο και έτσι δια της θείας μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων θα κατοικήσει στην στέγη της ψυχής μας ο Θεάνθρωπος Ιησούς, «ΟΥ η χάρις και το άπειρον έλεος, είη μετά πάντων ημών αδελφοί μου. ΑΜΗΝ.

Ο.Λ.Κ.Α.Παΐσιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: