ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Κυριακή, Δεκεμβρίου 15, 2013

Έκτεινον σου την χείραν!

 
 
Ο οίκος του σημερινού Κοντακίου των Προπατόρων, ποίημα Ρωμανού του Μελωδού, πού μπορεί κάλλιστα να είναι καθημερινή προσευχή κάθε αγωνιζομένου και αγωνιώντος Χριστιανού. Υπέροχος!Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα,
ἧς πάλαι ἔλαβον πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεμοῦντες,
καὶ ῾Εβραῖοι πολεμούμενοι·

μὴ καταλίπῃς ἡμᾶς, καὶ καταπίῃ ἡμᾶς θάνατος,
ὁ διψῶν ἡμᾶς,
καὶ σατὰν ὁ μισῶν ἡμᾶς·

ἀλλ᾿ ἔγγισον ἡμῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν,
ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου, τῶν ἐν Βαβυλῶνι

ἀπαύστως ἀνυμνούντων σε, καὶ βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάμινον,

καὶ ἐκ ταύτης κραυγαζόντων σοι·


Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων,
εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.


 
 
Η εικόνα απεικονίζει τον βύθιον δράκοντα και είναι από αγγλικό ψαλτήριο του 12ου αιώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: