ΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Δος μου κι εμένα άνεση, Παναγιά μου,
πριν ν’ απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω.(Αλεξ. Παπαδ.)

Σάββατο, Απριλίου 02, 2016

Τρία Προσόμοια στην Σταυροπροσκύνηση
Τρία προσόμοια στην σταυροπροσκύνηση. Μικρά προτροπή στην νηστεία, ελαχίστη συμβολή αντιδώρου εις του Σταυρού τας απείρους χάριτας.


Δεύρο των νηστευτών η σεμνή , κεκαθαρμένη και οσία παράταξις,το Ξύλον το ζωηφόρον εξ ου πηγάζει ημίν, δαψιλώς η χάρις και ανάψυξις,εν ω προεκλάμπει του Χριστού η Ανάστασις, και των ανθρώπων απορρέει η λύτρωσις και βασίλεια του θανάτου σκυλεύονται, φόβω προϋπαντήσωμεν , εκτύπωμα άριστον του Βασιλέως της δόξης,των ουρανών ισοστάσιον,μετά χαράς εκβοώντες τω εν αυτώ τανυθέντι, Κύριε δόξα Σοι.

Χαίρε εξ ου πηγάζει χαρά , εστιλβωμένον Χριστού θείοις αίμασι, το Ξύλον εν ω ο Κτίστης προσηλωθείς τους βροτούς, εν Εδέμ και πάλιν συνεισήγαγε,Ληστή τω βοήσαντι,ευγνωμόνως το Μνήσθητι,ένθα χορείαι σταυροφόρων αγάλλονται, και ευφραίνονται οι την σάρκα σταυρώσαντες,δένδρον το αγλαόκαρπον,φυτόν θεομύριστον,κήπος των θείων χαρίτων, φέρων τα άνθη τα εύοσμα, δι ών ημείς εκ θανάτου λιποθυμίας δεινής εκλυτρούμεθα.

Χαίροις ο του Κυρίου Σταυρός, ότι ετέθης ημίν εις προσκύνησιν , εν μέσω του παραδείσου των ιερών νηστειών, εις τρυφής εκτάκτου αναπλήρωσιν,ο στύλος ο πύρινος,οδηγών εις την έρημον,της εγκρατείας Ισραήλ τον θεόλεκτον,και ανάψυξις αθυμούντων τω πνεύματι, σύμβολον φαεινότατον, και θείον οδόσημον,εν ω προφαίνει τοις πάσι, τα του Κυρίου παθήματα,χαρά δε πηγάζει, Αναστάσεως τω κόσμω και μέγα έλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: